„ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers”

Miło nam poinformować, że projekt pt. „ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Serdecznie zapraszamy uczniów I klas liceów oraz rodziców do udziału w projekcie.

„ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers”
POWR.03.01.00-00-U148/17
Osi priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Cele główne projektu:

  • opracowanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z partnerami – podmiotami działającymi na rzecz edukacji – 4 programów kształcenia skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
  • zrealizowanie w oparciu o programy cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 osób, w tym 50 kobiet.
  • zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla grupy 50 rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Wartość Projektu: 497 875,00 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej: 482 845,00 zł
Strona www lidera projektu: http://wsm.warszawa.pl/

Warsztat Academic English LEGO® Education Moja głowa, mój sukces Mentoring
Cele szczegółowe -Nauka praktycznego zastosowania języka angielskiego w środowisku szkolnym i akademickim

-Kształcenie samodzielności i płynności językowej w międzynarodowym środowisku akademickim umożliwiających przystosowanie się do studiów w języku obcym

-Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i umiejętności ułatwiających zdawanie

egzaminów językowych (matura, lektorat, TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, LCCI)

 

- ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej oraz odkrywanie jej potencjału

- zrealizowanie zadania poprzez samodzielną

pracę od etapu projektowania, poprzez konstruowanie rozwiązań, aż do fazy testów i optymalizacji,

- wprowadzenie do samodzielnego wyciągania wniosków z eksperymentów,

 

- poznanie narzędzi, które pomogą zapamiętywać informacje

-ćwiczenie wyobraźni oraz kształtowanie umiejętności tworzenia i posługiwania się "żywym

obrazem"

-wspomaganie rozwoju nad kreatywnością i twórczym myśleniem

-zapoznanie ze Strategiami poznawczymi- - powtarzanie, elaboracja (opracowywanie), organizowanie, metapoznawczymi - planowanie, monitorowanie i regulacja oraz strategiami zarządzania zasobami wewnętrznymi (predyspozycje) i zewnętrznymi (inni ludzie i czas

- poznawanie

środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości

- nauka prezentacji i autoprezentacji

- tworzenie dobrych prezentacji od strony technicznej

- szukanie i poznanie własnych talentów

- doradztwo w zakresie wyboru przyszłego kierunku studiów

Planowane efekty - znajomość Academic English w 4 aspektach językowych

- znajomość technik egzaminacyjnych

-Poszerzenie i utrwalenie struktur gramatycznych (niezbędnych w kontekście akademickim)

-Poszerzenie i utrwalenie słownictwa (tematyka akademicka)

 

- rozwój kreatywnego myślenia

- myślnie wielotorowe

- umiejętność łączenia różnych dziedzin naukowych w realizacji zadań projektowych

- rozbudzenie ciekawości poznawczej

-umiejętność selekcjonowania informacji i krytycznego myślenia

- stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju

- samodyscyplina i poprawa koncentracji

- umiejętność robienia notatek z długich tekstów

- stymulacja twórczego i kreatywnego myślenia

 

- stworzenie

autorskiego wykładu stanowiącego swoistą formę autoprezentacji

- znajomość środowiska akademickiego oraz życia na uczelni

- lepsze poznanie samego siebie oraz swoich mocnych stron

 

Projekt Realizowany przy udziale partnerów wiodących: