Polityka prywatności

AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp. j. (dalej zwana: AKCES Edukacja), będąca oficjalnym partnerem LEGO Education w Polsce oraz Fundacja ALE Nauczanie (dalej zwana: Fundacją), pełniąca funkcję partnera merytorycznego AKCES Edukacja, szanują i przestrzegają prawa użytkowników do prywatności.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i dbamy o dane osobowe użytkowników serwisów: https://www.akcesedukacja.pl/ oraz https://alenauczanie.edu.pl/ wraz z wszystkimi podstronami, w tym sklepu internetowego oraz forum, a także o dane osobowe podmiotów współpracujących i uczestniczących w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez AKCES Edukacja i Fundację.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: RODO). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania z usług oferowanych przez AKCES Edukacja i Fundację, takich jak:

 • dokonywanie zakupów w sklepie internetowym,
 • udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez AKCES Edukacja i Fundację,
 • nawiązywanie współpracy z AKCES Edukacja i Fundacją dotyczącej m. in. szkoleń i edukacji w placówkach oświatowych poprzez LEGO Education,
 • otrzymywanie Newslettera.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do kontaktów niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych, ustalającymi wspólnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są:

 1. AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp. j.
  ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo
  wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, REGON 301809094
 2. Fundacja ALE Nauczanie
  ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo,
  wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000386040, NIP: 7811866056, REGON: 301743722

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez AKCES Edukacja i Fundację zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu:

 • umożliwienia zrealizowania na Państwa rzecz usług, takich jak sprzedaż i wysyłka zamówionych produktów oraz materiałów edukacyjnych, zamówienie i przeprowadzenie szkolenia, a także usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak m.in. udostępnienie materiałów edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizowania obsługi posprzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku)
  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • nawiązania współpracy dotyczącej szkoleń i edukacji w placówkach oświatowych poprzez LEGO Education (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przesyłania informacji marketingowych o szkoleniach, warsztatach, konferencjach, konkursach i innych działaniach prowadzonych przez Administratorów w ramach usługi Newsletter – na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • przeprowadzania konkursów, w tym wyłaniania zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Administratorów, a także rozwoju i podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane mogą być również przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Administratorzy mogą wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez użytkowników.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przekazanych na rzecz AKCES Edukacja i Fundacji. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez AKCES Edukacja i Fundację narusza RODO.

Aby całkowicie usunąć swój profil lub zrezygnować z kontaktu z AKCES Edukacja i Fundacją, w tym z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się mailowo pod adres dane@akcesedukacja.pl używając adresu email wykorzystanego do rejestracji.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Udostępnianie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie AKCES Edukacja i Fundacji, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorom narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne).

W  stosownych przypadkach Administratorzy zawierają odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

Dane mogą być również przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, przez czas posiadania przez Administratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratorów aktualizowane lub usuwane.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administratorzy zobowiązani są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przetwarzanie innych danych użytkowników www. akcesedukacja.pl

Podczas pracy https://www.akcesedukacja.pl/ oraz https://alenauczanie.edu.pl/, w tym sklepu internetowego, zbierane są informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Informacje o plikach cookie poniżej.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach https://www.akcesedukacja.pl/ oraz https://alenauczanie.edu.pl/, w tym sklepu internetowego, mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.