Regulamin

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach i wypożyczenia zestawów

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja ALE Nauczanie z siedzibą w Przeźmierowie 62-081, ul. Wysogotowska 9, KRS 0000386040, REGON 301743722, NIP 7811866056.

§ 2 Szkolenia

 1. Szkolenia Otwarte realizowane są w zakresie, miejscu i terminie opisanym w kalendarzu szkoleń publikowanym przez Organizatora pod adresem www.alenauczanie.edu.pl/szkolenia.
 2. Szkolenia Zamawiane są przeprowadzane na zamówienie w uzgodnionym zakresie, miejscu i terminie.
 3. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych Trenerów Akademii LEGO® Education.
 4. Uczestnictwo w szkoleniu jest potwierdzone zaświadczeniem wystawianym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot i certyfikatem uczestnictwa Akademii LEGO® Education.
 5. Na potrzeby wystawienia dokumentów opisanych w par. § 2 pkt. 4. Uczestnik podaje Trenerowi następujące dane:
  1. Imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. Miejsce urodzenia.
 6. O ile nie jest napisane inaczej w opisie szkolenia, Fundacja nie stawia wymogów formalnych dotyczących np. wykształcenia lub wykonywanego zawodu Uczestnikom szkolenia.

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu Otwartym jest:
  1. Zarezerwowanie miejsca na stronie www.alenauczanie.edu.pl/szkolenia,
  2. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Rejestracja na szkolenie jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w szkoleniach.
 3. Zgłoszenie można anulować w formie pisemnej (również pocztą elektroniczną) najpóźniej na 3 dni robocze przed datą szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą Organizator przewidział dla danego szkolenia.
 6. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmienić osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zamawiający ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie.

§ 4 Wypożyczanie zestawów

4.1. Opłata za wypożyczenie zestawu na czas określony w pkt. 4.2 regulaminu wynosi 50 zł.

4.2. Okres wypożyczenia wynosi maksymalnie 10 dni. Zestaw zostanie wysłany do wypożyczającego nie później niż na 3 dni przed planowanym szkoleniem na adres wskazanego w formularzu zamówienia paczkomatu. Wypożyczający zobligowany jest do odesłania zestawu maksymalnie 7 dni po dacie zaplanowanego szkolenia.

4.3. Wypożyczony zestaw należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonego zestawu winien nastąpić za pomocą usługi Szybkie Zwroty InPost (formularz zwrotu mieści się pod linkiem https://tiny.pl/rkv6c), zgodnie z poniższą procedurą. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem (np. źle zapakowany zestaw).

Procedura zwrotu zestawu:

 1. Przygotuj i zapakuj zestaw do wysyłki.
 2. Wejdź na stronę  Szybkie zwroty InPost (https://tiny.pl/rkv6c)
 3. Wypełnij formularz zwrotu (wybierz sklep: AKCES Edukacja, numer zamówienia podany będzie w mailu potwierdzającym zapis na szkolenie).
 4. Wydrukuj list przewozowy, który przyjdzie do Ciebie na maila.
 5. Naklej list przewozowy na paczkę lub napisz numer kodu zwrotu.
 6. Nadaj paczkę samodzielnie w paczkomacie.

4.4. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny zestawu od momentu odebrania przesyłki. Wypożyczający winien sprawdzić stan zestawu po otrzymaniu paczki, w tym czy liczbę elementów zestawu zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być niezwłocznie zgłoszone. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczany zestaw był kompletny i nie był w żaden sposób uszkodzony. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty zestawu lub części jego elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec.

4.5. W wypadku, gdy zestaw zostanie uszkodzony i/lub zdekompletowany, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowego zestawu, wskazanej na stronie dystrybutora firmy AKCES Edukacja Kurzyca Piasecki Sp. j., www.akcesedukacja.pl (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta może zostać uiszczona przelewem lub gotówką. Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonego lub zdekompletowanego zestawu przechodzi na Wypożyczającego.

§ 5 Płatność za szkolenia i wypożyczenie

 1. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać na konto:
  Fundacja ALE Nauczanie
  ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo
  nr rachunku: 61 1240 1747 1111 0010 4007 4246
  w opisie przelewu należy podać datę szkolenia i imię i nazwisko Uczestnika.
 2. Organizator wystawia faktury VAT za szkolenie na podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczoną płatnością (należy taką informację wpisać przy zamówieniu w polu "uwagi").
 4.  Szkolenia są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Zwolnienie z VAT dotyczy tylko osób, które potwierdzą w formularzu, że są nauczycielami i pracują w szkole.
 5. W przypadku nie odbycia się szkolenia z przyczyny leżącej po stronie Organizatora, opłata jest zwracana na konto Zamawiającego. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Uczestnika i nie zgłoszenia tego faktu najpóźniej na 3 dni robocze przed datą szkolenia, opłata przepada.

§ 6 Zniżka dla nauczycieli

 1. Zniżka na szkolenia stacjonarne od ceny regularnej przyznawana jest nauczycielowi automatycznie, gdy spełniony jest minimum jeden z poniższych warunków:
  1. Faktura na szkolenie wystawiona zostanie na szkołę (definicja szkoły zgodna z Ustawą o Prawie Oświatowym) lub organ prowadzący szkołę, w której nauczyciel pracuje,
  2. Przy zgłoszeniu zostanie podany numer legitymacji nauczyciela, którą nauczyciel pokaże na szkoleniu,
  3. Zostanie dosłane na adres kontakt@alenauczanie.edu.pl zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela wystawione przez zatrudniającą szkołę.
 2. Wszelkie pytania dotyczące zniżki należy kierować pisemnie na adres kontakt@alenauczanie.edu.pl.

§ 7 Ochrona danych osobowych i praw

 1. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego i Uczestnika służą wyłącznie realizacji szkolenia. Szczegółowe informacje na temat zarządzania danymi osobowymi znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W przypadku zapisania się przez Uczestnika na newsletter, na podany adres mailowy będą przesyłane informacje np. o bieżących wydarzeniach, nowych promocjach i usługach.
 5. W trakcie szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu warsztatów w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej m.in. celem ewaluacji pracy Trenerów.
 6. Materiały powstałe w wyniku działań o których mowa w par. § 6 pkt 4. mogą być użyte przez Organizatora w celach reklamowo-promocyjnych. Osoby nie wyrażające na to zgody są proszone o kontakt z Organizatorem.
 7. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie, fotografowanie) przez Uczestników przebiegu warsztatów za pomocą jakichkolwiek środków w jakikolwiek sposób.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.